مشخصات متقاضی
همراه
نام و نام خانوادگی

انواع معامله
انواع ملک
محله
قيمتازتامیلیون ت
متراژازتامترمربع
طبقه
خواب
سند
دانگ
توضیحات